Какво е EC (електропроводимост)?

 

EC Електрическата проводимост (ЕС) на разтвора се дефинира като способност за пренос (поведение) на електрическа енергия, като мерната единица, която се използва най-често, е милисименс на сантиметър mS/cm. В разтворите стойността на ЕС е пряко свързана с концентрацията на общите разтворени соли: колкото е по-висока електропроводимостта, толкова по-висока е концентрацията на солта.

Що се отнася до храненето на растенията, стойността на ЕС е от голямо значение за мониторинг на:

-  напоителната вода
-  хранителни разтвори на напоителни системи, системи за рециклиране на вода
-  хранителни разтвори във всички видове хидропонни (без-почва системи, където никаква буферна функция не може да компенсира висока соленост)
-  солеността на почвата и субстрата в почвени и субстратни суспензии

 

Чрез тази елетропроводимост агрономите изчисляват количеството храна, която дават на растенията в литър вода в отделните фази от развитието на културите. Измерва се с уреди, които изчисляват потенциала на транспортирането на ток през вода. Мерната единица, която се използва най-често е милисименс на сантиметър mS/cm.

За да се изчисли точно количеството на концентрацията на веществата, които трябва да подададем към растенията чрез фертигация, трябва да разберем ЕС на използваната вода. След като имаме тази информация и знаем от производителя на тора при какво ЕС трябва да го подадем в отделните фази от развитието на растенията, правим преизчисление. В практиката е прието ЕС на разтвора да е до 3 mS/cm.

Когато се правят хранителни разтвори, измервателните уреди за ЕС са полезни при определянето на конкретната концентрация. Изискването към ЕС зависи от фактори, като фазата на развитие на растенията, вида и средата, в която се отглеждат. Изгарянето на корени или листа може да се получи, ако ЕС е твърде високо, или да се получат симптоми на дефецит, ако е твърде ниско. Друг важен аспект е, че растенията имат различни критерии към концентрацията в отделните фази от развитието им. Излишните хранителни вещества (при висока концентрация) при млади растения могат да ги “изгорят”. Същото се случва и с видовете с висока чувствителност към контрацията. Всеки вид има максимална EC, над която хранителните вещества, добавени към водата, ще вредят повече, отколкото ще помогнат на нашата култура.

Съветът на агронома: Някои култури, като ягода или морков, са особено чувствителни към концентрацията: над 0.7 mS/cm ягодата ще започне да произвежда по-малко плодове. Други полуустойчиви, като например доматите - концентрацията не им влияе негативно, дори до 2.2 mS/cm или повече. При по-високи концентрации започва да се установява негативен ефект (въпреки че придобиват твърдост и аромат).


В момента има много разработени уреди, с които може да се следи ЕС на разтвора. Важно е да се спомене, че тези уреди се калибрират, за да може измерването да бъде коректно. За определяне на концентрацията, която трябва да използвате при направа на работния разтвор, трябва да се консултирате с производителя / дистрибутора на тора, който използвате.

Подготовка за измерване на ЕС

Как да се подготви проба от почвата / субстрата?
Вземете проба от почвата или субстрата от зоната на корените и я смесете добре. Избягвайте вземането на проби от горната и долната част на саксията или контейнера.

Методи за измерване:
Обикновено се използват 3 варианта за разреждане на почвите и субстратите: съотношение 1: 1.5, 1: 2 и 1: 5 (почва или субстрат: дестилирана вода).

Метод на обемно разреждане с дестилирана вода 1: 5

  • Вземете пластмасовата чаша и напълнете дистилирана вода до ниво B
  • Вземете смесената почва или субстрат и го напълнете до ниво А.
  • Разбъркайте пробата с изчакване няколко минути
  • Проводимостта се измерва чрез поставяне на електрода директно в разтвора. 
Същата процедура се използва за другите моетоди, като само обемът на разреждане
и интерпретацията се променят съответно  (например 1: 1,5 = ниво A: D)

 

 стойност на ЕС, 
 за разтвори 1: 5 

ниво значение
0 - 0,3 много ниско  недостатъчно хранене 
0,4 - 0,7 ниско  приемлива за покълване на семената или растения, чувствителни към соленост 
0,8 - 1,0 нормално  за напълно развити растения
1,1 - 1,5 високо  може да създава проблеми при чувствителни растения
1,6 - 2,0  много високо   може да причини изгаряния