АКТУАЛНО

 

Прецизно торене за високи добиви

   Земеделските стопани все по-често предпочитат да използват поливни системи с прецизно подхранване (фертигация) за постигане на високи и стабилни добиви. Фертигацията представлява напояване с едновременно подаване на торове, микроелементи или киселина и се комбинира най-добре с капково напояване.

   Ние предлагаме капкови поливни системи проектирани със специални торосмесителни възли – миксери, обемни дозатори или инжектори за тор. Те могат да бъдат изцяло автоматизирани, като от разстояние могат да се следят и контролират показателите на рН и ЕС на поливната вода и хранителния разтвор. Независимо от избора на вариант за торовнасяне, важно условие за успех и добър добив е правилно изчислената и изпълнена поливна система. Високата равномерност на разпределение на водата в системата гарантира и равномерност на храненето директно в корените на растенията без да се навлажняват листата.

   Киселинността на поливната вода (рН) е изключително важен показател. Нормалният диапазон на pH за водата за напояване е от 6,5 до 7,0. Всяко растение има изисквания за киселинност на почвата и водата и стойности, извън диапазона на толерантност, са предупреждение, че водата се нуждае от корекция. Водата за напояване с рН извън нормалните граници може да предизвика хранителен дисбаланс, защото някои хранителни елементи се блокират при високо или ниско рН. Могат да се образуват утайки, които запушват капковите маркучи. Киселинността се измерва чрез ръчни инструменти или сензори, свързани към контролер или климатична станция. Предлагат се решения за автоматично коригиране на стойностите, най-често към понижаване чрез инжектиране на киселина за дълга експлоатация на тръбите и маркучите.

  Другият важен показател на поливната вода и хранителният разтвор е ЕС (електропроводимост) на разтвора, което показва наличието и концентрацията на соли. Измерва се с уреди, които изчисляват потенциала на транспортирането на ток през вода. Мерната единица, която се използва най-често, е милисименс на сантиметър mS/cm. В практиката е прието ЕС на разтвора да е до 2,5 mS/cm, за да се избегне запушване на капкообразувателите в маркучите за напояване.

 

 Прецизното хранене на земеделските култури с торосмесителния възел (миксер) IDROmix позволява торовнасяне, съобразено с нуждите на растението в точния момент на вегетативната фаза. Миксерът се монтира на основния поток или на байпас на магистралния тръбопровод и позволява настройка от една до четири различни рецепти за торовнасяне. Рецептите, от своя страна, дават броя торове и съотношението между тях. Всяка рецепта може да се асоциира с програма за поливане. Изборът, кои клапани да бъдат включени в определена поливна програма, дава възможност на миксера да обслужва различни култури или една култура в различен стадии на развитие, които изискват различно количество храна. Съществува възможност за поливане без торове, но с регулиране на рН на водата (т.е. понижаване на рН на водата чрез инжектиране на азотна или фосфорна киселина). Миксерите могат да бъдат едноканални, двуканални и триканални (3+рН), което означава възможност за работа с три различни разтвора и киселина за коригиране на рН. Апаратурата осигурява поливане по предварително зададени параметри на работните разтвори. Управлението на поливния процес и торенето могат да се контролират през интернет чрез уеб-базиран софтуер и приложение за мобилни устройства. Има възможност за добавяне към системата на климатични сензори за измерване на количество на валежите, температура и влажност на въздуха, PAR светлина, посока и скорост на вятъра, почвена влажност и др. Миксерът може да работи по логически функции спрямо измерванията на сензорите. Той може да бъде настроен да се стартира и спира автоматично по време, по измерена PAR радиация (в случаите, когато се използва в оранжерии), чрез отчитане на влагата от почвените влагомери. Има възможност за измерване на дебита на поливната вода по поливни групи и подаване на аларма при понижаване или повишаване на дебита на кръговете, което е индикатор, съответно на запушвания или аварии по капковия маркуч. За целта е необходим водомер с електронно отчитане на дебита, който да бъде подвързан към контролера.

Следите ли окислително редукционния потенциал на почвата?

В почвата непрекъснато има процеси на окисление и редукция в зависимост от количеството на кислород. Това са процеси, протичащи в почвения разтвор. Окисление се получава, когато се свързва кислородът (отдаване на водород), а редукция - когато има свързване на водород (отдаване на кислород). При пренасянето на електрони в почвения разтвор се създава елетрически потенциал, който наричаме окислително-редукционен потенциал. ОРП се обозначава с Eh и се измерва в mV(миливолтове).

ОРП има голямо значение при използването на почвите, субстратите или компоста. При падане на потенциала разбираме, че има недостиг на кислород и е възможно да започне образуването на редуцирани съединения, които са токсични за растенията. Това най-често се наблюдава при преовлжняване на почвите.

При рзличните стойности на рН се показват различните концентрации на веществата, които от своя страна се окисляват или редуцират. Ниските стойности на Епоказват, че има редукционни условия. ОРП се измерва също и в rH2, който варира от 0 до 42,4, като ниските стойности показват редукционни условия, равновесие между окислително редукционни условия има в rH2 = 27 . При стойности, по-ниски от rH2 = 25, се установяват рязко изразени редукционни условия.

Величината Еh влияе върху хранителните свойства на почвата. От ОРП зависи разтворимостта и измиването на някои хранителни елементи. При понижаване на Еh се увеличава разтворимостта на железните и мангановите съединения. При много ниско Eh се получава денитрификация, която довежда до загуба на азот под формата на газ (N2).

Простичко казано - понижаването на Еh (или наличие на силно изразени редукционни условия) са неблагоприятни. В повечето случаи това е резултат от преовлажняване на почвите. Мерките срещу това са: дрениране, дълбоко разрохкване, по-дълбока оран. Това са мерки, които подобряват водно-въздушните свойства на почвата. От това следва и повишаване на стойностите на Еh.